Gwarancja i zwroty

 

KARTA GWARANCYJNA

 

na przyczepy marki SYRIUSZ

 

 

Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy, liczony od dnia zakupu.

 

Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z błędów produkcyjnych względnie ukrytych wad materiałowych.

 

Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkodzeń zawinionych przez nabywcę, wynikających z niewłaściwego załadunku lub przeciążenia, użytkowania nie zgodnie z przeznaczeniem lub niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, normalnego zużycia podczas eksploatacji itp.

 

Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty poniesione przez Kupującego, a wynikające z uszkodzenia przyczepy.

 

Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z gwarancyjną obsługą przyczepy.

 

Reklamacje należy zgłaszać u producenta składając jednocześnie kartę gwarancyjną lub dowód zakupu.

 

Usunięcie "wady" następuje po stwierdzeniu przez producenta słuszności złożonej reklamacji.

 

Reklamacja powinna być załatwiona w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji bieg terminu rozpoczyna się od pierwszego dnia roboczego po dniu dostarczenia przyczepy do producenta.

 

Gwarancja wydłużona jest o czas obsługi gwarancyjnej.

 

W sprawach nie uregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Aktualności Poprzednie
+48 601 316 695 lub +48 533 144 044
Sławacinek Nowy 26, 21-500 Biała Podlaska