Gwarancja i zwroty

Definicje:

„Gala BBG” – Gala BBG Wojciech Boksza z siedzibą w Sławacinku Nowym 26, 21-500 Biała Podlaska, posiadającą nr NIP 5370010884, nr NIP UE: PL5370010884.

„Produkt” – oferowane przez Gala BBG produkty i urządzenia, elementy urządzeń, a także części zamienne do nich.

„Nabywca” – podmiot, który nabył Produkt Gala BBG objęte niniejszymi warunkami gwarancji.

„Umowa” – umowa sprzedaży zwarta przez Kupującego i Gwaranta, w tym treść oferty i zamówienia, w przypadku, gdy strony nie zawierały odrębnej umowy.

1.      Ogólne zasady gwarancji

1.1. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy, chyba że w umowie Strony uzgodniły inaczej. Umowa może przewidywać dla poszczególnych elementów wyposażenia produktu odmienne zasady gwarancji. Termin gwarancji biegnie od dnia wydania produktu Nabywcy lub od daty wezwania Nabywcy do odbioru produktu, jeżeli Nabywca opóźnia się z odbiorem produktu.

1.2.  Gwarant na okres udzielonej gwarancji gwarantuje, że produkt wolny jest od wad materiału i wykonania oraz poprawne (według specyfikacji produktu) działanie produktu w normalnych warunkach eksploatacji, zgodnych z jego przeznaczeniem.

1.3.    Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad materiału, naprawy lub wymiany produktu lub jego części na wolne od wad. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant.

1.4. Wady będą usuwane przez serwis Gwaranta lub w wyznaczonym przez Gwaranta autoryzowanym serwisie.

1.5.  Koszty napraw gwarancyjnych oraz części zamiennych wymienianych na gwarancji w ramach stwierdzonej wady nie obciążają Nabywcy.

1.6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Nabywcy, nawet jeżeli powstały na skutek ujawnienia się wad produktu, w tym także nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe, utracone zyski, ani inne straty pośrednie lub wtórne, będące konsekwencją wady produktu.

1.7.    Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi jest wyłączona.

1.8.  Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie Nabywca, który nabył produkt bezpośrednio od Gala BBG, lub autoryzowanego dealera. Dalsze zbycie produktu nie powoduje przeniesienia praw przysługujących z mocy niniejszej gwarancji na kolejnego nabywcę.

2.      Zakres gwarancji

2.1. Gwarancja obejmuje jedynie produkt Gwaranta tj. przyczepę (elementy konstrukcyjne, podwozie, nadwozie, układ jezdny, instalacje) z wyłączeniem elementów wyposażenia wykonanego na zlecenie Nabywcy.

2.2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę tkwiącą w urządzeniu powodującą jego funkcjonowanie niezgodne ze specyfikacją producenta.

2.3.    Gwarancja nie obejmuje:

2.3.1. wad i uszkodzeń ujawnionych lub zgłoszonych po upływie okresu gwarancji,

2.3.2. naturalnego zużycia części eksploatacyjnych takich jak: okładziny hamulcowe i ich elementy, linki hamulcowe i ich elementy, bieżnik opon, żarówki itp.,

2.3.3. wad i uszkodzeń powstałych wskutek oddziaływania sił przyrody jak np. gradu, pioruna, mrozu, wody, soli, oddziaływania substancji chemicznych, promieniowa UV itp.,

2.3.4. podzespołów eksploatacyjnych oraz elementów wyposażenia objętych odrębną gwarancją,

2.3.5. wad i uszkodzeń powstałych wskutek: używania produktu niezgodnie z przeznaczeniem, zastosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. smary, oleje itp.) lub środków chemicznych przeznaczonych do czyszczenia powierzchni, lub stosowania części / podzespołów niezalecanych przez producenta,

2.3.6. wad i uszkodzeń powstałych wskutek dokonania zmiany pierwotnej formy lub funkcji produktu, w tym wadliwego działania produktu spowodowanego konfliktem pomiędzy zamontowanymi samodzielnie podzespołami lub częściami,

2.3.7. wad i uszkodzeń powstałych podczas transportu produktu, spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem produktu, powstałych w związku z używaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,

2.3.8. uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (uszkodzenia elektryczne, pożar, powódź, kolizje i wypadki komunikacyjne, itp.),

2.3.9. uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach lub w sposób niezgodny ze specyfikacją producenta,

2.3.10.    uszkodzeń zawinionych przez nabywcę wynikających z:

a.       niewłaściwego załadunku,

b.       przeciążenia,

c.       uszkodzeń mechanicznych.

2.4.    Nabywca traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:

2.4.1. używania produktu niezgodnie z przeznaczeniem,

2.4.2. niedokonania przeglądu okresowego produktu przez serwis Gwaranta (lub wskazany przez Gwaranta) w terminie co 3 miesiące (przeglądy okresowe nie są wykonywane w ramach udzielonej gwarancji i są odpłatne, chyba że w umowie lub zamówieniu zaznaczono inaczej),

2.4.3. niezgłoszenia wady niezwłocznie po jej wykryciu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia,

2.4.4. stwierdzenia naruszenia plomb umieszczonych na urządzeniach lub podzespołach wchodzących w skład produktu, niekompletności urządzenia, dokonania nieautoryzowanych napraw produktu, modyfikacji elementów przyczepy lub zmian konstrukcyjnych.

3.      Realizacja gwarancji

3.1.  Podstawą korzystania z gwarancji jest dowód sprzedaży produktu (np. faktura) danego produktu.

3.2.  W przypadku świadczenia usług gwarancyjnych Nabywca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do miejsca wskazanego przez Gwaranta na własny koszt i ryzyko.

3.3.   Przed dostarczeniem urządzenia do naprawy gwarancyjnej Nabywca zobowiązany jest do skontaktowania się telefonicznie lub mailowo w celu weryfikacji faktycznego sprzętowego uszkodzenia produktu przez konsultantów technicznych, którzy pomogą rozwiązać problem lub potwierdzą konieczność przekazania urządzenia do serwisu. Ocena konsultantów ma wstępny charakter i nie przesądza o uznaniu roszczeń wynikających z gwarancji.

3.4.   Roszczenia gwarancji mogą być przyjmowane, rozpatrywane i usuwane wyłącznie przez Gwaranta.

3.5.  Każdą wadę należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej wykrycia, zgłosić Gwarantowi pisemnie w języku polskim lub angielskim na adres siedziby Gwaranta lub mailowo na adres: sklep@galabbg.pl. Zgłoszenia roszczeń z gwarancji, zwane dalej reklamacjami, dokonane z niezachowaniem procedur i terminów nie będą rozpatrywane.

3.6.  Do reklamacji należy dołączyć sporządzony dokładny opis objawów wadliwego działania urządzenia (wady) z uwzględnieniem środowiska pracy i sposobu w jaki wady się ujawniają oraz daty wykrycia wady.

3.7. Nabywca zobowiązany jest do dostarczenia pisemnej informacji o jakichkolwiek dokonanych modyfikacjach w produkcie, w szczególności zainstalowanych urządzeniach dodatkowych lub podzespołach przed przekazaniem produktu Gwarantowi. W przypadku braku takiej informacji ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia tych elementów ponosi Nabywca.

3.8.    Gwarant dołoży wszelkich starań, aby usunięcie wady zostało wykonane w terminie do 14 dni od momentu dostarczenia Gwarantowi wadliwego produktu. Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu w przypadku konieczności importowania elementów do naprawy spoza terytorium Polski lub w innych uzasadnionych przypadkach.

3.9.   Gwarant ma prawo do obciążenia Nabywcy kosztami usług serwisowych lub/i transportu, jeżeli reklamacja okazała się nie uzasadniona, tj. uszkodzenie nie było objęte gwarancją lub urządzenie okazało się sprawne.

3.10.  Wymienione przez Gwaranta części oraz urządzenia stają się jego własnością.

3.11. Naprawa gwarancyjna jest dokumentowana protokołem.

3.12.  Gwarancja wydłużona jest o czas obsługi gwarancyjnej.

4.      Ogólne warunki serwisu

4.1.    Przeglądy gwarancyjne przyczep należy wykonać co 3 miesiące.

4.2.  Cena za 1 roboczogodzinę serwisu oraz za 1 kilometr dojazdu serwisu określona jest w aktualnym cenniku.

5.      Pozostałe warunki

5.1.   Gwarant zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług, jeśli ich wykonanie groziłoby naruszeniem przepisów dotyczących norm zawartych w posiadanym Świadectwie Homologacji danego produktu.

5.2.   Jeżeli Nabywca pozostaje w zwłoce z zapłatą ceny sprzedaży produktu wobec Gwaranta, Gwarant ma prawo powstrzymać się z realizacją obowiązków wynikających z gwarancji do czasu uiszczenia zaległej płatności w pełnej wysokości.

5.3. W sprawach nie uregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.


Definicje:

„BNG GROUP” – BNG Group Sp. z o.o.  z siedzibą w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 102, posiadającą nr NIP 5372659985, nr NIP UE: PL5372659985.

„Produkt” – oferowane przez BNG Group produkty i urządzenia, elementy urządzeń, a także części zamienne do nich.

„Nabywca” – podmiot, który nabył Produkt BNG Group objęte niniejszymi warunkami gwarancji.

„Umowa” – umowa sprzedaży zwarta przez Kupującego i Gwaranta, w tym treść oferty i zamówienia, w przypadku, gdy strony nie zawierały odrębnej umowy.

1.      Ogólne zasady gwarancji

1.1. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy, chyba że w umowie Strony uzgodniły inaczej. Umowa może przewidywać dla poszczególnych elementów wyposażenia produktu odmienne zasady gwarancji. Termin gwarancji biegnie od dnia wydania produktu Nabywcy lub od daty wezwania Nabywcy do odbioru produktu, jeżeli Nabywca opóźnia się z odbiorem produktu.

1.2.  Gwarant na okres udzielonej gwarancji gwarantuje, że produkt wolny jest od wad materiału i wykonania oraz poprawne (według specyfikacji produktu) działanie produktu w normalnych warunkach eksploatacji, zgodnych z jego przeznaczeniem.

1.3.    Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad materiału, naprawy lub wymiany produktu lub jego części na wolne od wad. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant.

1.4. Wady będą usuwane przez serwis Gwaranta lub w wyznaczonym przez Gwaranta autoryzowanym serwisie.

1.5.  Koszty napraw gwarancyjnych oraz części zamiennych wymienianych na gwarancji w ramach stwierdzonej wady nie obciążają Nabywcy.

1.6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Nabywcy, nawet jeżeli powstały na skutek ujawnienia się wad produktu, w tym także nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe, utracone zyski, ani inne straty pośrednie lub wtórne, będące konsekwencją wady produktu.

1.7.    Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi jest wyłączona.

1.8.  Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie Nabywca, który nabył produkt bezpośrednio od BNG Group, lub autoryzowanego dealera. Dalsze zbycie produktu nie powoduje przeniesienia praw przysługujących z mocy niniejszej gwarancji na kolejnego nabywcę.

2.      Zakres gwarancji

2.1. Gwarancja obejmuje jedynie produkt Gwaranta tj. przyczepę (elementy konstrukcyjne, podwozie, nadwozie, układ jezdny, instalacje) z wyłączeniem elementów wyposażenia wykonanego na zlecenie Nabywcy.

2.2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę tkwiącą w urządzeniu powodującą jego funkcjonowanie niezgodne ze specyfikacją producenta.

2.3.    Gwarancja nie obejmuje:

2.3.1. wad i uszkodzeń ujawnionych lub zgłoszonych po upływie okresu gwarancji,

2.3.2. naturalnego zużycia części eksploatacyjnych takich jak: okładziny hamulcowe i ich elementy, linki hamulcowe i ich elementy, bieżnik opon, żarówki itp.,

2.3.3. wad i uszkodzeń powstałych wskutek oddziaływania sił przyrody jak np. gradu, pioruna, mrozu, wody, soli, oddziaływania substancji chemicznych, promieniowa UV itp.,

2.3.4. podzespołów eksploatacyjnych oraz elementów wyposażenia objętych odrębną gwarancją,

2.3.5. wad i uszkodzeń powstałych wskutek: używania produktu niezgodnie z przeznaczeniem, zastosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. smary, oleje itp.) lub środków chemicznych przeznaczonych do czyszczenia powierzchni, lub stosowania części / podzespołów niezalecanych przez producenta,

2.3.6. wad i uszkodzeń powstałych wskutek dokonania zmiany pierwotnej formy lub funkcji produktu, w tym wadliwego działania produktu spowodowanego konfliktem pomiędzy zamontowanymi samodzielnie podzespołami lub częściami,

2.3.7. wad i uszkodzeń powstałych podczas transportu produktu, spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem produktu, powstałych w związku z używaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,

2.3.8. uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (uszkodzenia elektryczne, pożar, powódź, kolizje i wypadki komunikacyjne, itp.),

2.3.9. uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach lub w sposób niezgodny ze specyfikacją producenta,

2.3.10.    uszkodzeń zawinionych przez nabywcę wynikających z:

a.       niewłaściwego załadunku,

b.       przeciążenia,

c.       uszkodzeń mechanicznych.

2.4.    Nabywca traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:

2.4.1. używania produktu niezgodnie z przeznaczeniem,

2.4.2. niedokonania przeglądu okresowego produktu przez serwis Gwaranta (lub wskazany przez Gwaranta) w terminie co 3 miesiące (przeglądy okresowe nie są wykonywane w ramach udzielonej gwarancji i są odpłatne, chyba że w umowie lub zamówieniu zaznaczono inaczej),

2.4.3. niezgłoszenia wady niezwłocznie po jej wykryciu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia,

2.4.4. stwierdzenia naruszenia plomb umieszczonych na urządzeniach lub podzespołach wchodzących w skład produktu, niekompletności urządzenia, dokonania nieautoryzowanych napraw produktu, modyfikacji elementów przyczepy lub zmian konstrukcyjnych.

3.      Realizacja gwarancji

3.1.  Podstawą korzystania z gwarancji jest dowód sprzedaży produktu (np. faktura) danego produktu.

3.2.  W przypadku świadczenia usług gwarancyjnych Nabywca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do miejsca wskazanego przez Gwaranta na własny koszt i ryzyko.

3.3.   Przed dostarczeniem urządzenia do naprawy gwarancyjnej Nabywca zobowiązany jest do skontaktowania się telefonicznie lub mailowo w celu weryfikacji faktycznego sprzętowego uszkodzenia produktu przez konsultantów technicznych, którzy pomogą rozwiązać problem lub potwierdzą konieczność przekazania urządzenia do serwisu. Ocena konsultantów ma wstępny charakter i nie przesądza o uznaniu roszczeń wynikających z gwarancji.

3.4.   Roszczenia gwarancji mogą być przyjmowane, rozpatrywane i usuwane wyłącznie przez Gwaranta.

3.5.  Każdą wadę należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej wykrycia, zgłosić Gwarantowi pisemnie w języku polskim lub angielskim na adres siedziby Gwaranta lub mailowo na adres: sklep@galabbg.pl. Zgłoszenia roszczeń z gwarancji, zwane dalej reklamacjami, dokonane z niezachowaniem procedur i terminów nie będą rozpatrywane.

3.6.  Do reklamacji należy dołączyć sporządzony dokładny opis objawów wadliwego działania urządzenia (wady) z uwzględnieniem środowiska pracy i sposobu w jaki wady się ujawniają oraz daty wykrycia wady.

3.7. Nabywca zobowiązany jest do dostarczenia pisemnej informacji o jakichkolwiek dokonanych modyfikacjach w produkcie, w szczególności zainstalowanych urządzeniach dodatkowych lub podzespołach przed przekazaniem produktu Gwarantowi. W przypadku braku takiej informacji ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia tych elementów ponosi Nabywca.

3.8.    Gwarant dołoży wszelkich starań, aby usunięcie wady zostało wykonane w terminie do 14 dni od momentu dostarczenia Gwarantowi wadliwego produktu. Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu w przypadku konieczności importowania elementów do naprawy spoza terytorium Polski lub w innych uzasadnionych przypadkach.

3.9.   Gwarant ma prawo do obciążenia Nabywcy kosztami usług serwisowych lub/i transportu, jeżeli reklamacja okazała się nie uzasadniona, tj. uszkodzenie nie było objęte gwarancją lub urządzenie okazało się sprawne.

3.10.  Wymienione przez Gwaranta części oraz urządzenia stają się jego własnością.

3.11. Naprawa gwarancyjna jest dokumentowana protokołem.

3.12.  Gwarancja wydłużona jest o czas obsługi gwarancyjnej.

4.      Ogólne warunki serwisu

4.1.    Przeglądy gwarancyjne przyczep należy wykonać co 3 miesiące.

4.2.  Cena za 1 roboczogodzinę serwisu oraz za 1 kilometr dojazdu serwisu określona jest w aktualnym cenniku.

5.      Pozostałe warunki

5.1.   Gwarant zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług, jeśli ich wykonanie groziłoby naruszeniem przepisów dotyczących norm zawartych w posiadanym Świadectwie Homologacji danego produktu.

5.2.   Jeżeli Nabywca pozostaje w zwłoce z zapłatą ceny sprzedaży produktu wobec Gwaranta, Gwarant ma prawo powstrzymać się z realizacją obowiązków wynikających z gwarancji do czasu uiszczenia zaległej płatności w pełnej wysokości.

 

5.3. W sprawach nie uregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Aktualności Poprzednie
+48 533 144 044, +48 533 144 034
Sławacinek Nowy 26, 21-500 Biała Podlaska